Habarlar

 • 5 benefits of dust collectors
  Iş wagty: 16-2021-nji noýabr

  Käbir pudaklarda - himiýa gaýtadan işlemek, derman, azyk we oba hojalygy, metal we agaç işläp bejermek - siziň we işgärleriňiziň her gün dem alýan howasy bozulyp biler.Hapa, tozan, galyndylar, gazlar we himiki maddalar howada ýüzüp, işgärleriňize we enjamlaryňyza kynçylyk döredip biler.Toz ýygnaýjy muňa garşy göreşmäge kömek edýär.Dust Tozan ýygnaýjy näme?Tozan ...Koprak oka»

 • Compressor lubricants are critical to efficient operation
  Iş wagty: 16-2021-nji noýabr

  Zawodlaryň we önümçilik desgalarynyň köpüsi dürli programmalar üçin gysylan gaz ulgamlaryny ulanýarlar we bu howa kompressorlarynyň işlemeginiň tutuş işlemegi üçin möhümdir.Kompressorlaryň hemmesi diýen ýaly içerki bölekleri sowatmak, möhürlemek ýa-da ýaglamak üçin çalgy görnüşini talap edýär.Dogry ýaglamak enjamlaryňyzyň işlemegini dowam etdirer we zawodyň öňüni alar ...Koprak oka»

 • What You Need to Know About Compressor Lubrication
  Iş wagty: 16-2021-nji noýabr

  Kompressorlar her önümçilik desgasynyň diýen ýaly aýrylmaz bölegidir.Adatça islendik howa ýa-da gaz ulgamynyň ýüregi diýlip atlandyrylýan bu aktiwler, esasanam ýag çalmagy talap edýär.Kompressorlarda çalgy çalmagyň möhüm roluna düşünmek üçin ilki bilen olaryň işine, şeýle hem ulgamyň çalgy ýagyna edýän täsirine düşünmeli ...Koprak oka»