Senagat tozan ýygnaýjy

 • Cyclone Dust Collector

  Siklon tozan ýygnaýjy

  Siklon tozan ýygnaýjy, tozan bölejiklerini gazdan aýyrmak we duzamak üçin tozan saklaýan howa akymynyň aýlanýan hereketi netijesinde emele gelen merkezden gaçyryş güýjüni ulanýan enjamdyr.

 • Pulse Baghouse Dust Collector

  Pulse Baghouse tozan ýygnaýjy

  Gapdal açylyşyny goşýar;howa girelgesi we orta tehniki geçelgesi, süzgüç haltasynyň düzediş usulyny gowulandyrýar, tozanly howanyň ýaýramagyna kömek edýär, süzgüç haltasynyň howa akymy bilen ýuwulmagyny azaldýar, sumkany üýtgetmek we sumkany barlamak amatly we mümkin ussahananyň baş otagyny azaltmak, Uly gazy gaýtadan işlemek kuwwatyna, ýokary arassalaýyş netijeliligine, ygtybarly iş ýerine ýetirijiligine, ýönekeý gurluşyna, ownuk hyzmatyna we ş.m. aýratynlyklaryna eýedir, esasanam süýümli we gury süýümli tozany almak üçin amatlydyr.Formörite forma enjamlary hem düzülip bilner we ulanyjylar zerurlyklaryna görä sargyt edip bilerler.

 • Cartridge Dust Collector

  Kartrij tozan ýygnaýjy

  Dik süzgüçli kartrij gurluşy tozanyň siňdirilmegini we tozany aýyrmagy aňsatlaşdyrmak üçin ulanylýar;we süzgüç materialynyň tozan aýrylanda az sarsýandygy sebäpli, süzgüçli kartrijiň ömri süzgüç haltasyndan has uzyn we tehniki hyzmatyň bahasy pes.

 • Self-cleaning Air Filter Element

  Howa süzgüç elementi

  Toz ýygnaýjy süzgüç elementleri we öz-özüni arassalaýan süzgüç elementleri JCTECH zawodynyň özi (Airpull) tarapyndan ýasalýar.Öz-özünden gözlenýän süzgüç materiallary we gurluşlary bilen giň süzgüçli ýer we uly howa akymynyň tizligi üçin takyk dizaýn.Dürli işleýiş nagyşlary üçin dürli gapaklar bar.Itemshli elementler Çalyşma ýa-da Ekwiwalent diýlip bellenilýär we asyl enjam öndürmek bilen baglanyşykly däl, bölek belgileri diňe haçanda görkezilýär.