Siklon tozan ýygnaýjy

Gysga düşündiriş:

Siklon tozan ýygnaýjy, tozan bölejiklerini gazdan aýyrmak we duzamak üçin tozan saklaýan howa akymynyň aýlanýan hereketi netijesinde emele gelen merkezden gaçyryş güýjüni ulanýan enjamdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Siklon

Siklon tozan ýygnaýjy, tozan bölejiklerini gazdan aýyrmak we duzamak üçin tozan saklaýan howa akymynyň aýlanýan hereketi netijesinde emele gelen merkezden gaçyryş güýjüni ulanýan enjamdyr.

Aýratynlyklary

Siklon tozan ýygnaýjynyň ýönekeý gurluşy bar, hereket edýän bölekleri ýok,Dustokary tozany aýyrmagyň netijeliligi, güýçli uýgunlaşma, amatly işlemek we hyzmat etmek we ş.m.Senagat önümçiliginde iň köp ulanylýan tozany aýyrmak enjamlaryndan biridir.Adaty ýagdaýlarda siklon tozan ýygnaýjy 10μm-den ýokary tozan bölejiklerini alýar,Tozany aýyrmagyň netijeliligi 50 ~ 80% -e ýetip biler.

Iş ýörelgesi

Ordinaryönekeý siklon tozan ýygnaýjynyň tozany öz içine alýan howa akymy, kabul ediş turbasyndan tangensial ugurdan tozan ýygnaýja girýär.Spiral worteks tozan ýygnaýjy jaýyň içki diwary bilen çykýan turbanyň daşky diwary arasynda emele gelenden soň, aşak aýlanýar.Merkezden gaçyryş güýjüniň täsiri astynda tozan bölejikleri gabygyň içki diwaryna ýetýär we aşaky aýlawly howa akymynyň we agyrlyk güýjüniň bilelikdäki hereketi astynda diwaryň üstündäki külüň içine düşýär we arassalanan gaz çykaryjy turbadan çykýar.

Ulanylýan senagat

Agaç senagaty, iýmit, iýmit, deri, himiki maddalar, rezin, plastmassa, üweýji, guýma, gazanlar, ýakylýan otlar, peçler, asfalt garyşdyrmak, sement, ýerüsti bejermek, elektronika, ýarymgeçirijiler we ş.m.
Düwürtik bölejikleri ýa-da gödek we inçe poroşoklary bölmek we öňünden taýýarlamak üçin amatlydyr.
Mysal üçin: arra, çäge we üweýji poroşok;mata gyrkmak, agaç gyrkmak, mis sim uçlary we ş.m.

Cyclone Dust Collector2
Cyclone Dust Collector3
dav

Howa akymy aýlananda, howa akymynyň tozan bölejikleri merkezden gaçyryş güýji bilen howa akymyndan aýrylar.Tozany aýyrmak üçin merkezden gaçyryş güýjüni ulanýan tehnologiýa merkezden gaçyryş tozany aýyrmak tehnologiýasy diýilýär.Tozany aýyrmak üçin merkezden gaçyryş güýjüni ulanýan enjamlara siklon tozan ýygnaýjy diýilýär.

Siklon tozan ýygnaýjy tangensial ugur boýunça enjama girenden soň, tok bölejikleri flýu gazyny arassalamak maksadyna ýetmek üçin merkezden gaçyryş güýji sebäpli gazdan bölünýär.Siklon tozan ýygnaýjydaky howa akymy birnäçe gezek aýlanmalydyr we howa akymynyň çyzykly tizligi hem gaty çaltdyr, şonuň üçin aýlanýan howa akymynyň bölejiklerine merkezden gaçyryş güýji agyrlyk güýjünden has ulydyr.Ownuk diametri we ýokary garşylygy bolan siklon tozan ýygnaýjylar üçin merkezden gaçyryş güýji agyrlyk güýjünden 2500 esse ýokary bolup biler.Uly diametri we pes garşylygy bolan siklon tozan ýygnaýjylar üçin merkezden gaçyryş güýji agyrlyk güýjünden 5 esse köpdür.Toz bilen doldurylan gaz, aýlaw prosesinde merkezden gaçyryş güýji döredýär we tozanyň bölejiklerini diwara tarap has dykyzlygy bilen tozan bölejiklerini zyňýar.Tozan bölejikleri diwara degensoň, radial inertial güýjüni ýitirýärler we aşaky tizlik we aşak agyrlyk güýji bilen diwaryň üstünden düşýärler we kül çykaryjy turba girýärler.Aýlanýan we aşak düşýän daşarky aýlaw gazy konusa ýetende, konusyň gysylmagy sebäpli tozan ýygnaýjynyň merkezine ýakynlaşýar.Üznüksiz "aýlanýan pursat" ýörelgesine görä, tangensial tizlik yzygiderli ýokarlanýar we tozan bölejikleriniň merkezden gaçyryş güýji hem yzygiderli güýçlenýär.Howa akymy konusyň aşaky ujunda belli bir ýere ýetende, siklon bölüjiniň ortasyndan şol bir öwrüm ugruna başlaýar, aşakdan ýokara öwrülýär we spiral akymyny dowam etdirýär, ýagny içerki aýlawly howa akymy.Arassalanan gaz gaz turbasyndan turbadan çykarylýar we duzak bölejikleriniň bir bölegi hem ondan çykýar.

Siklon tozan ýygnaýjynyň ýerine ýetirişinde üç sany tehniki çykyş (gaz akymyny gaýtadan işlemek, basyşyň ýitmegi dust dust we tozany aýyrmagyň netijeliligi η) we üç sany ykdysady görkeziji (infrastruktura maýa goýumlary we amallary dolandyrmak çykdajylary, poluň meýdany we hyzmat möhleti) bar.Siklon tozan ýygnaýjylary gözden geçirende we saýlanylanda bu faktorlara doly üns bermeli.Iň oňat siklon tozan ýygnaýjy, iň tygşytly bolan gaz tozan konsentrasiýasy üçin önümçilik we daşky gurşawy goramak talaplaryna tehniki taýdan laýyk gelmelidir.Formanyň anyk dizaýnynda we saýlanyşynda hakyky önümçiligi (gazyň tozany, tozanyň tebigaty, bölejikleriň ululygy) birleşdirmeli, içerde we daşary ýurtlarda şuňa meňzeş zawodlaryň amaly tejribesine we ösen tehnologiýasyna ýüzlenmeli we hemmetaraplaýyn pikir etmeli. üç tehniki öndürijilik görkezijisiniň arasyndaky baglanyşyk.Mysal üçin, tozanyň konsentrasiýasy ýokary bolanda, güýç rugsat berýänçä, ýygnamagyň netijeliligini ýokarlandyrmak η esasy zat.Uly bölünen bölejikler bilen gaty tozan üçin, uly kinetiki energiýa ýitgileriniň öňüni almak üçin ýokary öndürijilikli siklon tozan kollektoryny ulanmak hökman däl.

Siklon tozan ýygnaýjy kabul ediş turbasyndan, işleýän turbadan, silindrden, konusdan we külçeden ybarat.Siklon tozan ýygnaýjy gurluş taýdan ýönekeý, öndürmek, gurmak, saklamak we dolandyrmak aňsat we enjamlara maýa goýumlary we iş çykdajylary az.Gaty we suwuk bölejikleri howa akymyndan aýyrmak ýa-da gaty bölejikleri suwuklykdan aýyrmak üçin giňden ulanylýar.Adaty iş şertlerinde bölejikleriň üstünde hereket edýän merkezden gaçyryş güýji agyrlyk güýjüniň 5-2500 essesidir, şonuň üçin siklon tozan ýygnaýjynyň netijeliligi agyrlyk güýjüniň çökündi kamerasyndan ep-esli ýokarydyr.Bu ýörelgä esaslanyp, tozany aýyrmagyň netijeliligi 80% -den ýokary bolan siklon tozany aýyrýan enjam üstünlikli işlenip düzüldi.Mehaniki tozan ýygnaýjylaryň arasynda siklon tozan ýygnaýjy has täsirli.Köplenç 5μm-den ýokary bölejikleri aýyrmak üçin ulanylýan ýelmeýän we süýümli tozany aýyrmak üçin amatlydyr.Paralel köp turbaly siklon tozan ýygnaýjy enjam, 3μm bölejikler üçin tozany aýyrmak netijeliligini 80-85% -e ýetirýär.Siklon tozan ýygnaýjy, ýokary temperatura, aşgazana we poslama çydamly ýörite metaldan ýa-da keramiki materiallardan ýasalyp, 1000 ° C çenli temperaturada we 500 × 105Pa çenli basyşda işledilip bilner.Tehnologiýa we ykdysadyýet nukdaýnazaryndan siklon tozan ýygnaýjysynyň basyşyň ýitmegine gözegçilik diapazony adatça 500 ~ 2000Pa.Şonuň üçin ol orta netijelilik tozan ýygnaýjysyna degişlidir we ýokary temperaturaly flýu gazyny arassalamak üçin ulanylyp bilner.Köplenç gazanlardaky tozan ýygnamakda, köp basgançakly tozany aýyrmakda we tozandan öň aýyrmakda giňden ulanylýan tozan ýygnaýjydyr.Onuň esasy ýetmezçiligi inçe tozan bölejikleriniň pes çykarylyş netijeliligidir (<5μm).


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler