Kartrij tozan ýygnaýjy

Gysga düşündiriş:

Dik süzgüçli kartrij gurluşy tozanyň siňdirilmegini we tozany aýyrmagy aňsatlaşdyrmak üçin ulanylýar;we süzgüç materialynyň tozan aýrylanda az sarsýandygy sebäpli, süzgüçli kartrijiň ömri süzgüç haltasyndan has uzyn we tehniki hyzmatyň bahasy pes.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn

Kartrij görnüşli tozan ýygnaýjy magazineurnal görnüşindäki tozan ýygnaýjy ýa-da süzgüçli kartrij görnüşli tozan ýygnaýjy hem diýilýär.Esasy aýratynlyklary aşakdakylar:
1.Dik süzgüçli kartrij gurluşy tozanyň siňdirilmegini we tozany aýyrmagy aňsatlaşdyrmak üçin ulanylýar;we süzgüç materialynyň tozan aýrylanda az sarsýandygy sebäpli, süzgüçli kartrijiň ömri süzgüç haltasyndan has uzyn we tehniki hyzmatyň bahasy pes.
2.Arassalamak wagtynda "gaýtadan adsorbsiýa" hadysasynyň öňüni almak üçin häzirki zaman öňdebaryjy üç döwletli daşarky arassalaýyş usulyny (süzmek, arassalamak, statik) kabul etmek, arassalamagy doly ygtybarly edýär.
3.Diňe tozan ýygmagyň kemçiliklerini ýeňip geçmän, süzgüçli kartrij geýmek aňsat däl, eýsem tozan ýygnaýjynyň girelgesindäki tozan konsentrasiýasyny ep-esli ýokarlandyryp bilýän tozandan öň ýygnamak mehanizmi bilen döredildi.
4. Daşary ýurtdan getirilýän bölekler esasy öndürijilige (impuls klapan ýaly) täsir edýän esasy komponentler üçin ulanylýar we gowşak bölegiň diafragmasynyň hyzmat ediş möhleti 1 million esse geçýär.
5. Aýry-aýry pürküji we arassalaýyş tehnologiýasyny kabul edip, bir impulsly klapan bir wagtyň özünde bir hatary sepip biler (her hatardaky süzgüçli patronlaryň sany 12-e çenli), bu bolsa impuls klapanlarynyň sanyny ep-esli azaldyp biler.
6. Impuls klapanynyň üç döwletli kül arassalaýyş mehanizmi PLC awtomatiki dolandyryşy kabul edýär we saýlamak üçin iki dolandyryş rejimi, wagty ýa-da gollanmasy bar.
7. Gurmak meýdançasynyň zerurlyklaryna görä dürli sanly sütünler we hatarlar bilen süzgüçli patronlaryň islendik kombinasiýasy ulanylyp bilner;birlik süzgüç meýdanynyň eýeleýän üç ölçegli giňişligi kiçi bolup, ulanyjy üçin köp boş ýer tygşytlap biler we ulanyjynyň bir gezeklik maýa goýum çykdajylaryny gytaklaýyn azaldyp biler.
8.Uzak hyzmat ediş möhleti, süzgüçli kartrijiň hyzmat ediş möhleti 2 ýyldan 3 ýyla çenli dowam edip biler, bu bolsa tozan ýygnaýjynyň süzgüç elementiniň çalşylmagyny ep-esli azaldar (adaty halta süzgüji ortaça her 6 aýda çalşylýar), tehniki hyzmat ýönekeý we tehniki hyzmat gaty azalýar.Ulanylanda ulanyjynyň tehniki hyzmaty.
9.Bu önüm demir we polat metallurgiýasynda senagat tozany, gara eritme, gurluşyk sementi, mehaniki guýma, azyk we ýeňil senagat, gündelik himiýa senagaty, temmäki, ammar duralgalary, senagat elektrik stansiýa gazanlary, ýyladyş gazanlary we şäher galyndylary üçin giňden ulanylýar. ýakmak pudaklary.Arassalamak we dolandyrmak.

Gurluşy

Kartrij görnüşindäki tozan ýygnaýjy howa giriş turbasyndan, işleýiş turbasyndan, guty korpusyndan, kül arassalaýjy enjamdan, kül arassalaýjy enjamdan, sowadyjy enjamdan, howa akymynyň paýlanyş plastinkasyndan, süzgüçli kartrijden we elektrik dolandyryş enjamyndan, howa gutusynyň impuls torbasynyň tozany aýyrmak gurluşyna meňzeýär.Süzgüçli kartrijiň tozan ýygnaýjysynda ýerleşdirilmegi gaty möhümdir.Şkafyň üçeginde dikligine ýerleşdirilip ýa-da ýokarsyna egilip bilner.Arassalaýyş effekti nukdaýnazaryndan dik tertip has ýerliklidir.Tomuň aşaky bölegi süzgüç kamerasy, ýokarky bölegi bolsa howa gutusy impuls kamerasydyr.Tozan ýygnaýjynyň girelgesine howa paýlaýjy plastinka oturdylýar.

Iş ýörelgesi

Tozan saklaýan gaz, howa akymynyň kesişmesiniň duýdansyz giňelmegi we howa paýlanyş plastinkasynyň täsiri sebäpli tozan ýygnaýjynyň tozanyna girenden soň, howa akymynda ýukajyk bölejikleriň bir bölegi külüň içinde ýerleşýär; dinamiki we inertial güýçleriň täsiri astynda çeňňek;inçe däneli we pes dykyzlykly tozan bölejikleri tozan süzgüç kamerasyna girýär.Brownian diffuziýasynyň we elekiň utgaşdyrylan täsiri arkaly tozan süzgüç materialynyň üstünde goýulýar we arassalanan gaz arassa howa kamerasyna girýär we gaz çykaryjy turba bilen fanatyň üsti bilen boşadylýar.Kartrij süzgüçiniň garşylygy, süzgüç materialynyň üstündäki tozan gatlagynyň galyňlygynyň ýokarlanmagy bilen ýokarlanýar.Garşylyk belli bir baha ýetende tozany arassalaň.Bu wagt, PLC programmasy impuls klapanynyň açylmagyna we ýapylmagyna gözegçilik edýär.Ilki bilen süzülen howa akymyny kesmek üçin kiçi kamera göteriji klapan ýapylýar, soňra bolsa elektromagnit impuls klapan açylýar.Gysylan howa we gysga wagt ýokarky gutuda çalt giňelýär we süzgüç kartrijini döretmek üçin süzgüç kartrijine guýulýar Giňelmek we deformasiýa titremäni döredýär we ters howa akymynyň täsiri bilen daşky tozan süzgüç haltasynyň üstü gabykdan çykarylýar we külüň içine düşýär.Tozany aýyrmak tamamlanandan soň, elektromagnit impuls klapan ýapylýar, gurjak klapan açylýar we kamera süzgüç ýagdaýyna gaýdyp gelýär.Arassalamak her otagda öz gezeginde amala aşyrylýar we arassalamak sikli birinji kamerany arassalamakdan indiki arassalama başyna çenli başlaýar.Dökülen tozan külüň içine düşýär we kül düşüriji klapan arkaly boşadylýar.

Süzgüçli kartrij tozan ýygnaýjynyň tozany aýyrmak prosesi ilki bilen belli bir otagyň arassa howa rozetkasyny kesmeli, otagy statiki ýagdaýa öwürmeli, soň bolsa tozany arassalamak üçin gysylan howa impulsyny ýerine ýetirmeli, soň bolsa a tozany aýyrandan birnäçe sekunt soň, tebigy oturymly ýerden soň, kameranyň arassa howa rozetkasy ýene-de açylýar, bu diňe bir tozany doly arassalaman, eýsem pürkmek we arassalamak bilen emele gelen tozanyň ikinji derejeli adsorbsiýasynyň öňüni alýar. otagdan otaga aýlanýar.

Toz ýygnaýjyny saýlamak

1. Süzgüçli ýeliň tizligini kesgitlemek
Windeliň tizligini süzmek, tozan ýygnaýjylary saýlamak üçin esasy parametrlerden biridir.Dürli goýmalarda tebigata, bölejikleriň ululygyna, temperaturasyna, konsentrasiýasyna we tozanyň ýa-da tüssäniň beýleki faktorlaryna görä kesgitlenmeli.Adatça, tozan konsentrasiýasy 15-30g / m3 bolýar.Süzgüçli ýel tizligi 0,6 ~ 0.8m / min-dan köp bolmaly däldir;girýän tozanyň konsentrasiýasy 5 ~ 15g / m3, süzgüçli ýeliň tizligi 0,8 ~ 1.2m / min-dan köp bolmaly däldir;girýän tozan konsentrasiýasy 5g / m3-den az ýa-da deň bolmaly, süzgüçli ýel tizligi 1,5 ~ 2m / min-dan köp bolmaly däldir.Gysgaça aýdanyňda, enjamyň garşylygyny peseltmek üçin süzgüç şemalynyň tizligini saýlanyňyzda, süzgüç şemalynyň tizligi gaty uly saýlanmaly däldir.

2. Süzgüç materialy
JWST kartrij süzgüji PS ýa-da PSU polimer örtükli süýüm süzgüç materialyny kabul edýär.Süzülen gaz otag temperaturasynda ýa-da 100 ° C-den pes bolanda, PS polimer bilen örtülen süýümli süzgüç materialy köplenç ulanylýar.Highokary temperaturaly programmalarda ulanylsa, ulanmaly.PSU polimer bilen örtülen süýümli süzgüç materialy, aýratyn talaplar bolan ýagdaýlarda ulanylsa, sargyt etmezden ozal görkezilmelidir we süzgüç materialy aýratyn saýlanmalydyr.

3.Külüň çykarylyşy
JWST seriýaly süzgüçli kartrij tozan ýygnaýjylary, kül çykarmak üçin nurbat konweýerlerini ulanýarlar (1-5 hatar tozan ýygnaýjylar kül çykarmak üçin ýyldyz akymlaryny ulanýarlar).
Süzgüç elementini dikeltmek ulgamy, tozany öz içine alýan howany çekip, howa süzgüçinden süzüp, soňra awtomatiki dolandyryş üçin impuls zynjyryny ulanýan janköýerdir.Poroşok sepilende howa süzgüç elementine ýerleşdirilen poroşok ýokary basyşly howa akymy bilen pese gaçar.

Cartridge Dust Collector6
Cartridge Dust Collector7
Cartridge Dust Collector8
Cartridge Dust Collector9

Haryt modeli

JT-LT-4

JT-LT-4

JT-LT-8

JT-LT-8

JT-LT-12

JT-LT-12

JT-LT-18

JT-LT-18

JT-LT-24

JT-LT-24

JT-LT-32

JT-LT-32

JT-LT-36

JT-LT-36

JT-LT-48

JT-LT-48

JT-LT-60

JT-LT-60

JT-LT-64

JT-LT-64

JT-LT-112

JT-LT-112

JT-LT-160

JT-LT-160


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler