Baglar tozan ýygnaýjy

  • Pulse Baghouse Dust Collector

    Pulse Baghouse tozan ýygnaýjy

    Gapdal açylyşyny goşýar;howa girelgesi we orta tehniki geçelgesi, süzgüç haltasynyň düzediş usulyny gowulandyrýar, tozanly howanyň ýaýramagyna kömek edýär, süzgüç haltasynyň howa akymy bilen ýuwulmagyny azaldýar, sumkany üýtgetmek we sumkany barlamak amatly we mümkin ussahananyň baş otagyny azaltmak, Uly gazy gaýtadan işlemek kuwwatyna, ýokary arassalaýyş netijeliligine, ygtybarly iş ýerine ýetirijiligine, ýönekeý gurluşyna, ownuk hyzmatyna we ş.m. aýratynlyklaryna eýedir, esasanam süýümli we gury süýümli tozany almak üçin amatlydyr.Formörite forma enjamlary hem düzülip bilner we ulanyjylar zerurlyklaryna görä sargyt edip bilerler.